Inženýrská činnost

  • technický dozor investora
  • zastupování stavebníka na stavebním úřadu na základě plné moci
  • zajištění vytyčení stavby oprávněným geodetem včetně vyhotovení geometrického plánu pro zápis do Katastru nemovitostí
  • zastupování stavebníka při jednání se správci sítí a dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení